gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Съобщение №2б / 21.12.2016 г.


Публикувано на 21 декември 2016 г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е
№2б
/ 21.12.2016 г.

ДО:
АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ

УЛ. "ИВАН ВАСИЛЕВ" № 4, ЕТ. 5, АП. 17

ГР. СИЛИСТРА

Уведомяваме Ви, че за обект: "Стоманобетонова гаражна клетка", находящ се в междублоковото пространство на ул. "Иван Василев" и ул. "Бачо Киро", поземлен имот /ПИ/ №66425.501.884 по КК и КР на гр. Силистра, е заведено административно производство по реда на чл. 57а, ал.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, като от Кмета на Община Силистра е издадена Заповед № ЗК-1810/28.11.2016 г. за премахване на незаконно поставен обект.

Със съдържанието на Заповед № ЗК-1810/28.11.2016 г. може да се запознаете в сградата на Община Силистра - гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 33, ІІ етаж, стая № 209.

Възражения срещу заповедта могат да бъдат подавани в четиринадесет дневен срок, считано от 22.12.2016 г., до Административен съд, чрез Община Силистра.

Настоящето съобщение беше залепено на обекта и на таблото в сградата на Община Силистра на 21.12.2016 г. и удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на § 4, ал.1 от ДР на ЗУТ.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2136
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2136