gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обявление №94 / 19.12.2016 г.


Публикувано на 05 януари 2017 г.


ДО
Георги Тодоров Радулов

Настоящото обявление се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание § 4, ал. 2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. в кадастралния регистър на недвижимите имоти няма посочен адрес.

O Б Я В Л Е Н И Е
№94
гр. Силистра, 19.12.2016 г.

Община - Силистра на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: "ПУП - план за застрояване за ПИ №66425.507.282 по КК и КР на гр. Силистра,местност "Орта Борун", Община Силистра"

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2141
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2141