gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед №ЗК-1906 / 08.12.2016 г.


Публикувано на 09 януари 2017 г.


ДО
Галина Георгиева Георгиева
жк. "Младост № 3" № 377, вх.1, ет.12 ап.55
гр.София, Район Mладост

Настоящото съобщение за издадена Заповед № ЗК-1906 / 08.12.2016 г. на Кмета на община Силистра, се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс, т.к. същото е не потърсено на адрес: гр.София, Район Mладост, жк. "Младост № 3" № 377, вх.1, ет.12 ап.55 видно от известие за доставяне № ИД PS 7500 00FFQG T.

З А П О В Е Д
№ЗК-1906
гр. Силистра 08.12.2016 г.

Община - Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е одобрен проект: "ПУП - ИПР за УПИ V849,850,851, кв. 87 по плана на извън ЦГЧ - гр. Силистра, община Силистра ".

Заповедта подлежи на обжалване чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра в 14- дневен срок от връчване на съобщението на основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2144
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2144