gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обявление №93 / 16.12.2016 г.


Публикувано на 17 януари 2017 г.


ДО
Гина Панева Йоргова
ул. "Първа" № 47
гр. Генерал Тошево

Настоящото обявление № 93/16.12.2016г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. същото е не потърсено на адрес гр. Генерал Тошево, ул. "Първа" № 47видно от известие за доставяне ИД PS 7500 00FL7V V.

O Б Я В Л Е Н И Е
93
гр. Силистра
16.12.2016г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект:

1.1 "ПУП - ПЗ - за ПИ №103345 по КВС на землище с. Срацимир, община Силистра"

1.2 "Инвестиционен проект за реконструкция на гараж и пристрояване на съществуваща сграда - обор за изграждане на животновъдна ферма"

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2155
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2155