gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обявление №90 / 23.01.2017 г.


Публикувано на 23 януари 2017 г.


ДО
АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВ МИТЕВ
ул. "Генерал Гурко" № 8 вх. А
гр. Силистра

Настоящото съобщение № 90/23.01.2017г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. същото е непотърсено на адрес: гр.Силистра, ул."Генерал Гурко" № 8 видно от известие за доставяне № ИД PS 7500 00FL79 9

O Б Я В Л Е Н И Е
№90
гр. Силистра, 23.01.2017 г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: "ПУП- изменение на кадастрален и регулационен план за УПИ IX290 в кв. 2 по плана на с. Казимир, общ. Силистра.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2160
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2160