gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед №ЗК-48 / 09.01.2017 г.


Публикувано на 24 януари 2017 г.


ДО
Красимир Атанасов Михайлов
Собственик на ПИ №66425.507.310
По КККР на гр. Силистра

Настоящата Заповед № ЗК-48 / 09.01.2017г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс, т.к. същото е непотърсено на адрес: общ. Силистра, с. Калипетрово, ул."Венера" № 7, видно от известие за доставяне № ИД PS 7500 00FL9Т V.

З А П О В Е Д
№ ЗК-48
гр. Силистра 09.01.2017г.

Община - Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е одобрен проект: "ПУП - ПЗ за ПИ №66425.507.841 по КККР на гр.Силистра, Община Силистра".

Одобреният план може да се обжалва чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра в 14- дневен срок от връчване на съобщението на основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2165
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2165