gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Съобщение №1б / 07.02.2017 г.


Публикувано на 07 февруари 2017 г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е
/07.02.2017 г.

ДО:
"ТАЛИМЕКС" ООД

ТАНЕР ФИКРЕТОВ ХАСАНОВ

УЛ. "ПЕТКО КАРАВЕЛОВ" № 31

ГР. СИЛИСТРА - 7500

Уведомяваме Ви, че за обект: "Надстройка на съществуваща сграда за обособяване на офиси в УПИ ІІІ, кв. 178 /ПИ66425.501.8923/ по плана на гр. Силистра", находящ се на адрес: гр. Силистра, ул. "Петко Каравелов" №10,с възложител "ТАЛИМЕКС" ООД, представлявано от Танер Фикретов Хасанов, е съставен Констативен акт № 1/10.01.2017 г., който е основание за започване на административно производство по реда на чл. 225а, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, за премахване на незаконният строеж.

Със съдържанието на Констативен акт № 1/10.01.2017 г. може да се запознаете в сградата на Община Силистра - гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 33, ІІ етаж, стая № 209.

Възражения срещу констативния акт могат да бъдат подавани в седем дневен срок, считано от 08.02.2017 г.

Настоящето съобщение беше залепено на обекта и на таблото в сградата на Община Силистра на 07.02.2017 г. и удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на § 4, ал.1 от Допълнителните разпоредби /ДР/ на ЗУТ.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2178
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2178