gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обявление №1 / 11.01.2017 г.


Публикувано на 08 февруари 2017 г.


ДО
МАРЧЕЛ КОСТОВ ТРИФОНОВ
общ. Красна поляна ЖК "Западен парк" № 53 вх. А ет. 1 ап. 2
гр. София

Настоящото съобщение № 1/08.02.2017г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. същото е непотърсено на адрес: гр. София, общ. Красна поляна ЖК "Западен парк" № 53 вх. А ет. 1 ап. 2 видно от известие за доставяне № ИД PS 7500 00FL99 B

O Б Я В Л Е Н И Е
№ 1
гр. Силистра, 11.01.2017 г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект: "Изменение на кадастрален план за ПИ с кадастрален № 23 и изменение на ПУП - план за регулация за УПИ III23 в кв. 9 по плана на с. Богорово, общ. Силистра.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2184
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2184