gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обявление № 94/ 19.12.2016 г.


Публикувано на 09 февруари 2017 г.


ДО
Красимир Николов Дечев
ул. "Места" №48
гр. Силистра

Настоящото обявление се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание § 4, ал. 2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. получателят се е преместил на друг адрес, видно от известие за доставяне № ИД PS 7500 00FLAC F.

O Б Я В Л Е Н И Е
№ 94
гр. Силистра 19.12.2016г.

Община - Силистра на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: "ПУП - план за застрояване за ПИ №66425.507.282 по КК и КР на гр. Силистра,местност "Орта Борун", Община Силистра"
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2189
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2189