gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обявление № 3/ 13.01.2017 г.


Публикувано на 13 февруари 2017 г.


ДО
Собствениците на гаражни клетки
В ПИ № 66425.501.3167.1
ул. "Янко Тодоров"
гр. Силистра 

Настоящото обявление № 3/13.01.2017г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. собствениците са неизвестни по кадастрална карта кадастрален регистър на гр. Силистра.

O Б Я В Л Е Н И Е
№ 3
гр. Силистра 13.01.2017г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: "ПУП - ИПЗ за УПИ II3167за гаражи , кв.196 по плана на извън ЦГЧ - гр. Силистра, община Силистра"
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен  срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2196
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2196