gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Съобщение № ЗК-114/ 17.02.2017 г.


Публикувано на 17 февруари 2017 г.


ДО
Михаела Йорданова Антонова
ул. "Таню войвода" № 2   
гр. Силистра

Настоящото съобщение № ЗК-114/17.02.2017г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс, т.к. същото е непотърсено на адрес: гр. Силистра, ул. "Таню войвода" № 2, видно от известие за доставяне  № ИД PS 7500 00FN*G J.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
№ ЗК-114
гр.Силистра 17.02.2017г.

Община Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е издадена Заповед № ЗК-114 от 18.01.2017г. на Кмета на Община Силистра, за одобряване на проект: "Проект за изменение на ПУП-ИПР за УПИ VII4099,4100,4101 в кв. 13Е, по плана на ЦГЧ - гр. Силистра, Община Силистра.
Одобреният план може да се обжалва чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра в 14- дневен срок от връчване на съобщението на основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ. Настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите страни при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2203
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2203