gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед №ЗК-398 / 23.02.2017 г.


Публикувано на 02 март 2017 г.


ДО
Собствениците на поземлен имот №66425.501.8849
по КККР на гр. Силистра, с административен адрес
гр. Силистра, ул. "Добрич" №80

Настоящата Заповед №ЗК-398/23.02.2017г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуален кодекс и §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. в кадастралния регистър на недвижимите имоти липсва информация за собствениците на имота.

З А П О В Е Д
№ ЗК-398
гр. Силистра 23.02.2017 г.

Община - Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: " ПУП -план за застрояване за УПИ VІ-2759,2760,2771,6113,6114,8849 в кв. 84 по плана на извън ЦГЧ, гр. Силистра , общ. Силистра."
На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2209
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2209