gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед №ЗК-322 / 14.02.2017 г.


Публикувано на 06 март 2017 г.


ДО
Гина Панева Йоргова
ул. "Първа" № 47
с. Пчеларево

Настоящото съобщение за издадена Заповед № ЗК-322 / 14.02.2017 г. на Кмета на община Силистра, се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс, т.к. същото е не потърсено на адрес: с. Пчеларево, ул. "Първа" № 47 видно от известие за доставяне № ИД PS 7500 00FNCI P.

З А П О В Е Д
№ ЗК-322
гр. Силистра 14.02.2017г.

Община - Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е одобрен проект:
1.1 "ПУП - ПЗ - за ПИ №103345 по КВС на землище с. Срацимир, община Силистра"
1.2 "Инвестиционен проект за реконструкция на гараж и пристрояване на съществуваща сграда - обор за изграждане на животновъдна ферма"

Заповедта подлежи на обжалване чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра в 14- дневен срок от връчване на съобщението на основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2214
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2214