gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обявление за провеждане на процедура по подбор за длъжността младши експерт "Оператор язовирни стени" към дирекция "Устройство на територията" при община Силистра


Публикувано на 08 март 2017 г.


ОБЩИНА СИЛИСТРА
ОБЯВЯВА

Във връзка с провеждането на процедура по подбор на кадри в общинска администрация Силистра и Заповед № ЗК - 472 от 07. 03. 2017 г. на Кмета на Община Силистра,

ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ "ОПЕРАТОР ЯЗОВИРНИ СТЕНИ" КЪМ ДИРЕКЦИЯ "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА" ПРИ ОБЩИНА СИЛИСТРА

I. Изисквания за заемане на длъжността, съгласно Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние:

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

Компетентности, по които ще се оценяват кандидатите:

Характер на работата:
Осъществява дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях.

ІІ. Начин на провеждане на подбора

  1. Проверка на подадените документи за съответствие с обявените изисквания.
  2. Провеждане на интервю с допуснатите кандидати.

ІІІ. Необходими документи за участие в процедурата по подбор

  1. Заявление за участие - по образец;
  2. Документ за самоличност /за справка/;
  3. Автобиография;
  4. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, която се изисква за длъжността;
  5. Документи, удостоверяващи трудовия стаж/ или опит в съответната сфера - трудова книжка, служебна, осигурителна книжка (копие);
  6. Копие от документи, удостоверяващи допълнителни умения и квалификации при наличие на такива, включително доказващи компютърна грамотност.

ІV. Място и срок за подаване на документите

Формуляри на заявленията могат да се получат в Общинска администрация - Силистра, етаж 2, стая 204 в Дирекция "Правна" - Човешки ресурси и в сайта на Община Силистра.

Подаването на заявленията е в срок до 22 март 2017 година /сряда/ в деловодството на общината.

Всички съобщения във връзка с подбора, ще се обявяват на информационното табло до входа на Община Силистра - ул. Симеон Велики № 33 и на сайта на Община Силистра - www.silistra.bg.

* Заявление за участие


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2219
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2219