gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обявление №9 / 09.02.2017 г.


Публикувано на 10 март 2017 г.


ДО
Галина Георгиева Русева
гр. Силистра
ул. "Зорница" № 7

Настоящото съобщение № 9/10.03.2017г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. същото е непотърсено на адрес: гр. Силистра, ул. "Зорница" № 7 видно от известие за доставяне № ИД PS 7500 00FNCK R

O Б Я В Л Е Н И Е
№ 9
гр. Силистра 09.02.2017 г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект: "Изменение на кадастрален план за ПИ с кадастрален № 150 и изменение на ПУП - план за регулация за УПИ XIV150 в кв. 15 по плана на с. Срацимир, общ. Силистра.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2221
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2221