gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обявление №14 / 10.03.2017 г.


Публикувано на 10 март 2017 г.


ДО
Неизвестен собственик
на поземлен имот № 66425.501.1947
по КККР на гр. Силистра

Настоящото обявление № 14 /10.03.2017 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. собственика на поземлен имот № 66425.501.1947 по КККР на гр. Силистра е неизвестен.

O Б Я В Л Е Н И Е
№ 14
гр. Силистра 10.03.2017г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: " ПУП - изменение на план за регулация за УПИ V-1960,1961,1962 в кв. 166 по плана на извън ЦГЧ, гр. Силистра , общ. Силистра."
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2223
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2223