gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП


Публикувано на 20 март 2017 г.


На основание чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (обн. ДВ. бр. 25 от 18 Март 2003 г.), Община Силистра уведомява всички заинтересовани лица, че:

1. С вх. № 2022 / 14.03.2017 г. е постъпила информация от "Сънопта Фудс България" ЕООД с адрес гр. Варна, ул."Приморски парк 536" №  269,  за изготвена информация съгласно Приложение 2 към чл. 6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,за преценяване необходимостта от оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение за "Изграждане на производствена линия за преработка на слънчогледова отсевка" с местоположение в част от имот с идентификатор 41143.503.25 по КК и КР на с. Калипетрово, община Силистра.

2. В периода от 20.03.2017 - 04.04.2017 г.  от 09-12 и от 13-16 ч. в стая 209 на общинска администрация  заинтересовани лица могат да се запознаят с подготвената информация от т.1, както и да изразят писмените си мнения и становища по нея. Мнения и становища по подготвената информация също могат да бъдат изпращани в Регионална инспекция по околната среда и водите - Русе, на адрес: гр. Русе, пощ. код 7000, бул. "Придунавски" № 20, пощ. кутия № 26.

 

            С уважение,
            Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
 
           Кмет на община Силистра


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2233
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2233