gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед №ЗК-601 / 24.03.2017 г.


Публикувано на 24 март 2017 г.


ДО
Бейсидин Бейзат Исмаил
собственик на поземлен имот №66425.501.4644
По КККР на гр. Силистра

Настоящата Заповед №ЗК-601/24.03.2017г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуален кодекс и §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

З А П О В Е Д
№ ЗК-601
гр. Силистра 24.03.2017 г.

Община - Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: " ПУП -план за застрояване за ПИ №66425.501.4650, гр. Силистра , общ. Силистра."

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2244
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2244