gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обявление № 13/ 28.02.17 г.


Публикувано на 04 април 2017 г.


ДО
Емил Бонев Бонев
гр. Силистра
ул. "Цар Самуил" № 12

Настоящото съобщение № 13/04.04.2017г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. същото е непотърсено на адрес:      гр. Силистра, ул. "Цар Самуил" № 12 видно от известие за доставяне        № ИД PS 7500 00FSOK 8

O Б Я В Л Е Н И Е
№ 13
гр. Силистра 28.02.2017г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект: " Изменение на ПУП - план за регулация за УПИ V4049,4050,4052,4053 в кв. 13Б ЦГЧ - гр. Силистра, общ. Силистра.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2250
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2250