gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед №ЗК-680 / 10.04.2017 г.


Публикувано на 11 април 2017 г.


ДО
Собствениците на поземлен имот №66425.501.8849
по КККР на гр. Силистра

Настоящата Заповед №ЗК-680/10.04.2017г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуален кодекс и §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

З А П О В Е Д
№ ЗК-680
гр. Силистра 10.04.2017 г.

На основание чл. 44, ал.1, т.13 от ЗМСМА, във връзка с чл.62, ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, след изтичане на срока за обжалване, поради допусната очевидна фактическа грешка в процедирана административна преписка: "Изменение на подробен устройствен план - изменение на план за регулация и застрояване за УПИ VI2759,2760,2770,2771,6113,6114, кв. 84 по плана на извън ЦГЧ, община Силистра"

П О П Р А В Я М :

Моя заповед № ЗК-398/23.02.2017 г., текста "Изменение на подробен устройствен план - изменение на план за регулация и застрояване"

Д А С Е Ч Е Т Е :

"Изменение на подробен устройствен план - изменение на план за застрояване"

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2255
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2255