gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обявление №22 / 13.04.2017 г.


Публикувано на 13 април 2017 г.


ДО
Красимир Димов
Димо Рачев
Стоян Димитров
Юлиан Михайлов
Румен Василев Райчев
Михайл Йорданов
Краснодар Иванов
Гинка Маринова
Димитър Богданов
собственици на гаражи в поземлен имот № 66425.500.3422.1
по КККР на гр. Силистра

Настоящото обявление № 22 /13.04.2017 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. в кадастралния регистър на недвижимите имоти няма посочен адрес на собствениците.

O Б Я В Л Е Н И Е
№ 22
гр. Силистра 13.04.2017г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: " ПУП - ИПРЗ за УПИ ІV-за гаражи и УПИ VІІІ за обществено обслужване в кв. 35 по плана  гр. Силистра , общ. Силистра."
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен  срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2256
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2256