gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед №ЗК-534 / 05.05.2017 г.


Публикувано на 05 май 2017 г.


ДО
Димитър Димов Димов
ул. "Ради Тодоров" № 4 ет.2 ап.4
гр. Силистра

Настоящото съобщение № ЗК-534/05.05.2017г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс, т.к. същото е непотърсено на адрес: гр. Силистра, ул. "Ради Тодоров" № 4 ет.2 ап.4, видно от известие за доставяне № ИД PS 7500 00FU6L T.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
№ ЗК-534
гр.Силистра 05.05.2017г.

Община Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е издадена Заповед № ЗК-534 от 16.03.2017г. на Кмета на Община Силистра, за одобряване на проект: "Проект за изменение на кадастрален план за регулация за УПИ III23в кв. 9, по плана на с. Богорово, Община Силистра.

Одобреният план може да се обжалва чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра в 14-дневен срок от връчване на съобщението на основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ. Настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите страни при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2269
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2269