gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обявление №22 / 13.04.2017 г.


Публикувано на 12 май 2017 г.


ДО
Мирослав Михайлов Шарбанов
Собственик на поземлен имот № 66425.500.3419
по КККР на гр. Силистра

Настоящото обявление № 22 /13.04.2017 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. в кадастралния регистър на недвижимите имоти няма посочен адрес на собствениците.

O Б Я В Л Е Н И Е
№ 22
гр. Силистра 13.04.2017 г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: " ПУП - ИПРЗ за УПИ ІV-за гаражи и УПИ VІІІ за обществено обслужване в кв. 35 по плана гр. Силистра , общ. Силистра."

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2274
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2274