gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед № ЗК-737/ 26.04.2017 г.


Публикувано на 18 май 2017 г.


ДО
Собствениците на гаражни клетки
В ПИ 66425.501.3167.1
гр. Силистра

Настоящото съобщение за издадена Заповед № ЗК-737 / 26.04.2017 г. на Кмета на община Силистра, се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс, т.к. не са установени собствениците на гаражни клетки по кадастрален регистър .

З А П О В Е Д
№ ЗК-737
гр. Силистра 26.04.2017 г.

Община - Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е одобрен проект : "ПУП - ИПЗ за УПИ II3167за гаражи , кв.196 по плана на извън ЦГЧ - гр. Силистра, община Силистра"
Заповедта подлежи на обжалване чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра в 14- дневен срок от връчване на съобщението на основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2283
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2283