gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Съобщение № ЗК-691/ 09.06.2017 г.


Публикувано на 09 юни 2017 г.


ДО
Бойка Малчева Атанасова
ул. "Дон" № 11а   
с. Айдемир

Настоящото съобщение № ЗК-691/09.06.2017г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс, т.к. същото е непотърсено на адрес: с. Айдемир, ул. "Дон" № 11а, видно от известие за доставяне  № ИД PS 7500 00GBW9 P.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
№ ЗК-691
гр.Силистра 09.06.2017г.

Община Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е издадена Заповед № ЗК-691 от 12.04.2017г. на Кмета на Община Силистра, за одобряване на проект: "Проект за  изменение на ПУП-план за регулация за УПИ VIII133 в кв. 14, по плана на с. Професор Иширково, Община Силистра.
Одобреният план може да се обжалва чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра в 14- дневен срок от връчване на съобщението на основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ. Настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите страни при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2299
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2299