gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП


Публикувано на 03 юли 2017 г.


На основание чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (обн. ДВ. бр. 25 от 18 Март 2003 г.), Община Силистра уведомява всички заинтересовани лица, че:

            1. С вх. № 5057 / 28.06.2017 г. е постъпила информация от "Надин 22" ЕООД с адрес       гр. Силистра, ул."Петър Берон" №  1, ет. 1,  за изготвена информация съгласно           Приложение 2 към чл. 6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на    въздействието върху околната среда,за преценяване необходимостта от оценка за          въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение за    "Обособяване на площадка за третиране на отпадъци  - отпадъци от черни и светни         метал, отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване,   отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства, отпадъци от негодни за    употреба батерии и акумулатори и др." с местоположение имот с идентификатор            41143.501.5 по КК и КР на с. Калипетрово, ПЗ "Дръстър", община Силистра.

2. В периода от 03.07.2017 - 16.07.2017 г.  от 09-12 и от 13-16 ч. в стая 209 на общинска администрация  заинтересовани лица могат да се запознаят с подготвената информация от т.1, както и да изразят писмените си мнения и становища по нея. Мнения и становища по подготвената информация също могат да бъдат изпращани в Регионална инспекция по околната среда и водите - Русе, на адрес: гр. Русе, пощ. код 7000, бул. "Придунавски" № 20, пощ. кутия № 26.

            С уважение,
            Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
            Кмет на община Силистра


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2311
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2311