gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед №ЗК-940 / 26.05.2017 г.


Публикувано на 23 юни 2017 г.


ДО
Исмаил Рязимов Исмаилов
Понайдън Асан Исмаил
ул. "Петко Каравелов" №25
гр. Силистра

Настоящото Заповед №ЗК-940/26.05.2017 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуален кодекс и §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. същото е непотърсено на адрес, гр. Силистра, ул. " Петко Каравелов" № 25 , видно от известие за доставяне № 00GH34 Х.

З А П О В Е Д
№ЗК-940

гр. Силистра 26.05.2017 г.

Община - Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: " ПУП - ИПРЗ и ПС за УПИ ХХІХ-9094, кв. 179 по плана гр. Силистра , общ. Силистра."

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2312
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2312