gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед №ЗК-1022 / 12.06.2017 г.


Публикувано на 04 юли 2017 г.


ДО
Красимир Димов
Димо Рачев
Стоян Димитров
Юлиан Михайлов
Румен Василев Райчев
Михайл Йорданов
Краснодар Иванов
Гинка Маринова
Димитър Богданов
собственици на гаражи в поземлен имот № 66425.500.3422.1по КККР на гр. Силистра

Настоящото Заповед №ЗК-1022/12.06.2017г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуален кодекс и §4, ал.2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. в кадастралния регистър на недвижимите имоти няма посочен адрес на собствениците.

З А П О В Е Д
№ЗК-1022
гр. Силистра 12.06.2017 г.

Община - Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: "ПУП - ИПРЗ за УПИ ІV-за гаражи и УПИ VІІІ за общ. обсл., кв. 35 по плана гр. Силистра , общ. Силистра."

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2314
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2314