gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обявление №36 / 13.07.2017 г.


Публикувано на 17 юли 2017 г.


ДО
"Железов" ЕООД
Валентин Иванов Димов
Танер Джафер Хаккъ
Иванка Петрова Сълова
Явор Димитров Иванов
Миглена Здравкова Иванова
Сеннур Ремзи Хаккъ
Тюнджер Ведат Кючюк
Милен Панайотов Енев
Исуф Мустафа Кадир
собственици на ПИ №66425.501.2181
по КККР на гр. Силистра
ул. "Македония"№42, гр. Силистра

Настоящото обявление № 36 /13.07.2017 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. по кадастрален регистър на недвижимите имоти липсва информация за адрес на собствениците.

O Б Я В Л Е Н И Е
№ 36
гр. Силистра 13.07.2017 г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: " ПУП - ИПР за УПИ VІ-2182 в кв. 160 по плана гр. Силистра , общ. Силистра."

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2324
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2324