gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед №ЗК-1041 / 15.06.2017 г.


Публикувано на 17 юли 2017 г.


ДО
Михаил Трендафилов Михайлов
ул. "Александър Стамболийски" № 10,ет.5,ап.15
гр. Силистра

Настоящото Заповед №ЗК-1041/15.06.2017 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуален кодекс и §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. същото е непотърсено на адрес, гр. Силистра, ул. "Александър Стамболийски" № 10,ет.5,ап.15 , видно от известие за доставяне № 00GMLU A.

З А П О В Е Д
№ ЗК-1041
гр. Силистра 15.06.2017 г.

Община - Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че с Заповед № ЗК-1041/15.06.2017г. е поправена Заповед №ЗК- 759/02.05.1017г. на Кмета на Община Силистра за одобрен проект: " ПУП - ИПРЗ за УПИ ІІ-за обсл. и озел., кв. 22 по плана гр. Силистра , общ. Силистра."

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2327
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2327