gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Съобщение №ЗК-1003 / 24.07.2017 г.


Публикувано на 24 юли 2017 г.


ДО
Ердинч Хюсеинов Кадиров
бул. "Македония" № 4 ет. 4 ап. 13
гр. Силистра

Настоящото съобщение № ЗК-1003/24.07.2017г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс, т.к. същото е непотърсено на адрес: гр. Силистра, бул. "Македония" № 4 ет. 4 ап. 13 , видно от известие за доставяне № ИД PS 7500 00GMM7 O.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
№ ЗК-1003
гр.Силистра 24.07.2017г.

Община Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е издадена Заповед № ЗК-1003 от 07.06.2017г. на Кмета на Община Силистра, за одобряване на проект: "Проект за изменение на кадастрален план за ПИ с кад. № 83 и 84, изменение на ПУП-план за регулация за УПИ XIII84, XVI84, XIV83 иXVII83в кв. 8, по плана на с. Майор Ценович, Община Силистра.

Одобреният план може да се обжалва чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра в 14- дневен срок от връчване на съобщението на основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ. Настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите страни при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2329
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2329