gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед №ЗК-1022 / 12.06.2017 г.


Публикувано на 03 юли 2017 г.


ДО
Мирослав Михайлов Шербанов
ул. "Добруджа" №14
гр. Силистра

Настоящото Заповед №ЗК-1022/12.06.2017г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуален кодекс и §4, ал.2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. същото е непотърсено на адрес ул. "Добруджа" №14, гр. Силистра видно от известие за доставяне 00GOPS E.

З А П О В Е Д
№ ЗК-1022
гр. Силистра 12.06.2017 г.

Община - Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: " ПУП - ИПРЗ за УПИ ІV-за гаражи и УПИ VІІІ за общ. обсл., кв. 35 по плана гр. Силистра , общ. Силистра."

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2330
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2330