gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обявление №34 / 10.07.2017 г.


Публикувано на 26 юли 2017 г.


ДО
ЕТ "Въльо Любенов
ул. "Алеко Константинов" №45
гр. Силистра

Настоящото обявление се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание § 4, ал. 2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. адресът вече не съществува.

O Б Я В Л Е Н И Е
№ 34
гр. Силистра 10.07.2017 г.

Община - Силистра на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: "ПУП - ИПР за УПИ III 2952, кв. 272 по плана на гр. Силистра, Община Силистра".

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2332
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2332