gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Съобщение


Публикувано на 31 август 2017 г.


До
Анелия Велкова Велева
ул. "Ангел Кънчев" № 23
гр. Силистра

Настоящото съобщение се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуален кодекс, т.к. пратката не е потърсена от получателят, видно от известие за доставка № ИД PS 7500 00GUHF Z.

Община - Силистра на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че със Заповед №ЗК-1353 / 03.08.2017 г. на Кмета на Община Силистра е одобрен проект: "ПУП - ПЗ за ПИ № 66425.508.820 по КККР на гр. Силистра, община Силистра, местност "Орта Борун". Планът се намира в Община Силистра на ул. "Симеон Велики" № 33, етаж 2, стая 216 и може да се разгледа от заинтересованите.

Заповедта подлежи на обжалване чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра в 14 - дневен срок от съобщаването на заповедта на основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2352
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2352