gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед №ЗК-1397 / 16.08.2017 г.


Публикувано на 01 септември 2017 г.


ДО
"Железов" ЕООД
Валентин Иванов Димов
Танер Джафер Хаккъ
Сеннур Ремзи Хаккъ
Тюнджер Ведат Кючюк
Милен Панайотов Енев
Исуф Мустафа Кадир
собственици на ПИ №66425.501.2181
по КККР на гр. Силистра
ул. "Македония"№42, гр. Силистра

Настоящото Заповед №ЗК-1397/16.08.2017г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуален кодекс и §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. по кадастрален регистър на недвижимите имоти липсва информация за адрес на собствениците.

З А П О В Е Д
№ ЗК-1397

гр. Силистра 16
.08.2017 г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е одобрен проект: " ПУП - ИПР за УПИ VІ-2182 в кв. 160 по плана гр. Силистра , общ. Силистра."

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2354
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2354