gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед №ЗК-1397 / 16.08.2017 г.


Публикувано на 01 септември 2017 г.


ДО
Анто Вергилов Хараламлиев
собственик на ПИ №66425.501.2184
по КККР на гр. Силистра

Настоящото Заповед №ЗК-1397/16.08.2017г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуален кодекс и §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

З А П О В Е Д
№ ЗК-1397

гр. Силистра 16
.08.2017 г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е одобрен проект: " ПУП - ИПР за УПИ VІ-2182 в кв. 160 по плана гр. Силистра , общ. Силистра."

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2355
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2355