gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обявление №43 / 18.08.2017 г.


Публикувано на 28 август 2017 г.


ДО
Войко Калушев Войков
Ул. "Първи Октомври" №60
собственици поземлен имот № 66425.501.1863
по КККР на гр. Силистра

Настоящото обявление № 43 /18.08.2017 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. същото е непотърсено на адрес, гр. Силистра, ул. "Първи Октомври" №60 , видно от известие за доставяне № 00GWD4 M.

O Б Я В Л Е Н И Е
№ 43

гр. Силистра
18.08.2017г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: " ПУП -план за регулация за УПИ ІІІ-1864,1865,1867 в кв. 169 по плана гр. Силистра , общ. Силистра."

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2357
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2357