gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обявление №40 / 01.08.2017 г.


Публикувано на 04 септември 2017 г.


ДО
Иванка Кралева Михайлова
ул. "Кълъраш" № 19, вх.А, ет.4, ап.12
гр. Силистра

Настоящото обявление № 40/01.08.2017г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. същото е не потърсено на адрес гр. Силистра ул. "Кълъраш" № 19, вх.А, ет.4, ап.12 видно от известие за доставяне ИД PS 7500 00GUH2 М.

O Б Я В Л Е Н И Е
40
гр. Силистра
01.08.2017г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: "Изменение на ПУП - план за регулация за УПИ XVII1603, кв. 184 по плана на извън ЦГЧ, гр. Силистра, Община Силистра".

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2361
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2361