gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

СЪОБЩЕНИЕ № 1б/ 07.09.2017 г.


Публикувано на 07 септември 2017 г.


ДО:
НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ
ЖК "ДЕЛЕНКИ - ЮГ"  № 12, ЕТ. 10, АП. 48
С. АЙДЕМИР , ОБЩИНА СИЛИСТРА

Уведомяваме Ви, че за обект: "Стоманобетонова гаражна клетка - 3",  находящ се в поземлен имот /ПИ/ с идентификатор  00895.502.1820  по КК и КР на с. Айдемир, е съставен Констативен акт № П-3/08.08.2017 г., който е основание за започване на административно производство по реда на чл. 57а, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, за премахване на незаконно поставен обект.
Със съдържанието на Констативен акт № П-3/08.08.2017 г. може да се запознаете в сградата на Община Силистра - гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 33, ІІ етаж, стая № 209.
Възражения срещу констативния акт могат да бъдат подавани в седем дневен срок, считано от 07.09.2017 г.
Настоящото съобщение беше залепено на обекта и на таблото в сградата на Община Силистра на 07.09.2017 г. и удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на § 4, ал.1 от ДР на ЗУТ. 


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2365
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2365