gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед №ЗК-1470 / 31.08.2017 г.


Публикувано на 28 септември 2017 г.


ДО
Янита Петкова Николова
ул. "Алеко Константинов" № 45
гр. Силистра

Настоящото съобщение за издадена Заповед № ЗК-1470 / 31.08.2017 г. на Кмета на община Силистра, се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс, т.к. същото е не потърсено на адрес: гр. Силистра, ул. "Алеко Константинов" № 45 видно от известие за доставяне № ИД PS 7500 00GZ25 F.

З А П О В Е Д
№ ЗК-1470
гр. Силистра 31.08.2017 г.

Община - Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е одобрен проект : "ПУП- План за регулация /ПР/ за УПИ ІV-123 в кв. 25 по плана на извън ЦГЧ, гр. Силистра, Община Силистра"

Заповедта подлежи на обжалване чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра в 14- дневен срок от връчване на съобщението на основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2375
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2375