gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Съобщение №ЗК-1635 / 30.10.2017 г.


Публикувано на 30 октомври 2017 г.


ДО
Йордан Иванов Иванов
ул. "Добрич" № 80 вх.Б ет. 1 ап. 2
гр. Силистра

Настоящото съобщение № ЗК-1635/30.10.2017г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс, т.к. същото е непотърсено на адрес: гр. Силистра, ул. "Добрич" № 80 вх. Б ет. 1 ап. 2 , видно от известие за доставяне № ИД PS 7500 00HЗЗY E.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
№ ЗК-1635
гр.Силистра 30.10.2017г.

Община Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е издадена Заповед № ЗК-1635 от 28.09.2017г. на Кмета на Община Силистра, за одобряване на проект: "Проект за изменение на ПУП-план за регулация за УПИ VII53 в кв. 10, по плана на с. Ветрен, Община Силистра.

Одобреният план може да се обжалва чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра в 14- дневен срок от връчване на съобщението на основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ. Настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите страни при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2390
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2390