gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед № ЗК-1694/ 06.10.2017 г.


Публикувано на 03 ноември 2017 г.


ДО
Иванка Кралева Михайлова
Ул. "Кълъраш" №19, вх. А, ет. 4, ап.12
гр. Силистра

 

Настоящата Заповед № ЗК-1694 / 06.10.2017г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс, т.к. същото е непотърсено на адрес: гр.Силистра, ул."Кълъраш" № 19, вх. А, ет. 4, ап.12, видно от известие за доставяне № ИД PS 7500 00H36R A.

З А П О В Е Д
№ ЗК-1694
гр. Силистра 06.10.2017г.

Община - Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е одобрен проект: "Изменение на ПУП - ПР за УПИ XVII1603, кв. 184 по плана на извън ЦГЧ, гр. Силистра, Община Силистра".
Одобреният план може да се обжалва чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра в 14- дневен срок от връчване на съобщението на основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2393
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2393