gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Съобщение №1б / 10.11.2017 г.


Публикувано на 10 ноември 2017 г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е
/ 10.11.2017 г.

ДО:
УПРАВИТЕЛЯ НА "ЛЪКИ СИС" ЕООД

СВИЛЕН ИВАНОВ СТОЯНОВ

УЛ. "ХАРАЛАМПИ ДЖАМДЖИЕВ" № 1

ГР. СИЛИСТРА

Уведомяваме Ви, че за обект: "Промяна предназначението на част от масивна едноетажна сграда - склад № 4 с идентификатор 66425.514.502.4 по КККР на гр. Силистра", находящ се в поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 66425.514.502 по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Силистра, на адрес: гр. Силистра, Индустриална зона "Запад", ул. "Харалампи Джамджиев" № 1, е съставен Констативен акт № 1/16.10.2017 г., който е основание за завеждане на административно производство по реда на чл. 178, ал.6 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, за забрана ползването на строежа и разпореждане за неговото освобождаване.

Със съдържанието на Констативен акт № 1/16.10.2017 г. може да се запознаете в сградата на Община Силистра - гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 33, ІІ етаж, стая № 209.

Възражения срещу констативния акт могат да бъдат подавани в седем дневен срок, считано от 11.11.2017 г.

Настоящето съобщение беше залепено на обекта и на таблото в сградата на Община Силистра на 10.11.2017 г. и удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на § 4, ал.1 от Допълнителните разпоредби /ДР/ на ЗУТ.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2397
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2397