gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Съобщение №1б / 01.11.2017 г.


Публикувано на 01 ноември 2017 г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е
1б/01.11.2017 г.

ДО:
БИРСЯН БИЛЯНОВ АПТИЕВ
УЛ. "ПЪРВИ ОКТОМВРИ" № 22
ГР. СИЛИСТРА

Уведомяваме Ви, че за обект: "Едноетажна жилищна сграда с идентификатор 66425.501.1817 .2 по КККР на гр. Силистра", находяща се в поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 66425.501.1817 по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Силистра, на адрес: гр. Силистра, ул. "Първи Октомври" № 22, е издадена Заповед №ЗК-1749 /13.10.2017 г. на Кмета на Община Силистра на основание чл. 195, ал.5, във вр. с чл. 169, от Закона за устройство на територията, собствениците на сграда с адрес гр. Силистра, ул. "Първи Октомври" №22, находяща се в поземлен имот ПИ 66425.501.1817 по КККР , да предприемат в 30 - дневен срок действия за пълното премахване на горепосочената сграда.

Със съдържанието на Заповед № ЗК-1749/13.10.2017 г. на Кмета на Община Силистра може да се запознаете в сградата на Община Силистра - гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 33, ІІ етаж, стая № 216.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215 ЗУТ чрез Община Силистра пред Административен съд - Силистра в 14-дневен срок, като съгласно чл. 217, ал.1, т. 9 ЗУТ жалбите и протестите срещу административен акт не спират изпълнението му.

Настоящето съобщение беше залепено на обекта и на таблото в сградата на Община Силистра на 01.11.2017 г. и удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на § 4, ал.1 от Допълнителните разпоредби /ДР/ на ЗУТ.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2399
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2399