gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обявление №54 / 29.09.2017 г.


Публикувано на 20 октомври 2017 г.


ДО
Наталия Йорданова Боева

Собственик на поземлен имот № 66425.501.2592

по КККР на гр. Силистра

Настоящото обявление № 54 /29.09.2017 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/.

O Б Я В Л Е Н И Е
№ 54

гр. Силистра
29.09.2017г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: "Изменение на ПУП- план за регулация за УПИ ХVІ-2593 в кв. 154, по плана извън ЦГЧ- гр. Силистра, общ. Силистра."

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2400
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2400