gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Съобщение №1б / 16.11.2017 г.


Публикувано на 16 ноември 2017 г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е
1б/16.11.2017 г.

ДО:
ЖИВКО ВЕЛИКОВ НЕДКОВ

УЛ. "ГЕРЕНА" № 1, ВХ. А, ЕТ. 4, АП. 10

С. КАЛИПЕТРОВО, ОБЩИНА СИЛИСТРА

Уведомяваме Ви, че за незаконно поставен обект "Метална гаражна клетка - 5", находящ се в поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 41143.500.1287 по Кадастрална карта и кадастрални регистри /КК и КР/ на с. Калипетрово - общинска собственост, вътрешно квартално пространство между улиците "Герена", "Ново Петрово", "Бели брези" и "Зелен синур", от длъжностни лица е съставен Констативен акт № П-8/24.10.2017 г., който е основание за завеждане на административно производство по реда на чл. 57а от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ за премахване на незаконно поставения обект.

Със съдържанието на Констативен акт № П-8/24.10.2017 г. може да се запознаете в сградата на Община Силистра - гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 33, ІІ етаж, стая № 209.

Възражения срещу констативния акт могат да бъдат подавани в три дневен срок, считано от 17.11.2017 г.

Настоящето съобщение беше залепено на обекта и на таблото в сградата на Община Силистра на 16.11.2017 г. и удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на § 4, ал. 1 от Допълнителните разпоредби /ДР/ на ЗУТ.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2409
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2409