gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Съобщение №1б / 21.11.2017 г.


Публикувано на 21 ноември 2017 г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е
1б/21.11.2017 г.

ДО:
БОРИСЛАВ ИВАНОВ КОНСТАНТИНОВ

С. О. АКЧЕЛАР

ОБЩИНА ВАРНА

ДО:
ЛЮБОМИР ИВАНОВ СТОЯНОВ

УЛ. "ДРАГАШ" №32,ВХ.В,ЕТ.1

ГР. ВАРНА

ДО:
МАРИЯНА ИВАНОВА ПАНЕВА

УЛ. "НИШ" №20,ВХ.2,ЕТ.2,АП.7

ГР. РУСЕ

Уведомяваме Ви, че за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 66425.501.2529 по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Силистра, на адрес: гр. Силистра, ул. "Д-р Анастас Янков" № 76, е издадена Заповед №ЗК-1748 /13.10.2017 г. на Кмета на Община Силистра на основание чл. 195, ал.4, във вр. с чл. 196, ал.3, от Закона за устройство на територията, собствениците на сграда с адрес гр. Силистра, ул. "Д-р Анастас Янков" № 76, находяща се в поземлен имот ПИ 66425.501.2529 по КККР , да предприемат в 30 - дневен срок действия за извършване на необходимите строително-ремонтни дейности по обезопасяване на сградата и да се ограничи свободния достъп до имота, в интерес на сигурността и безопасността на собствениците и преминаващите граждани.

Със съдържанието на Заповед № ЗК-1748/13.10.2017 г. на Кмета на Община Силистра може да се запознаете в сградата на Община Силистра - гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 33, ІІ етаж, стая № 216.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215 от ЗУТ чрез Община Силистра пред Административен съд - Силистра в 14-дневен срок, като съгласно чл. 217, ал.1, т. 9 ЗУТ жалбите и протестите срещу административен акт не спират изпълнението му.

Настоящето съобщение беше залепено на обекта на 21.11.2017 г. и удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на § 4, ал.1 от Допълнителните разпоредби /ДР/ на ЗУТ.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2410
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2410