gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед №ЗК-1980 / 21.11.2017 г.


Публикувано на 21 ноември 2017 г.


ЗАПОВЕД
№ЗК
-1980 от 21.11.2017 год.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 19, ал. 1, т. 2 и чл. 23 от Закона за пътищата и чл. 3, ал. 1, т. 1 от Наредбата за организация на движението на територията на Община Силистра, във връзка с постъпило Заявление вх. № 9350 от 20. 11. 2017 г. за извършване на строително монтажни работи /СМР/ от "Ситигаз България" АД, а именно изграждане на "Газоразпределителна мрежа на гр. Силистра ТТР 25С, етап 2017 г.",

НАРЕЖДАМ:

временно да се ограничи достъпа и да се затворят за движение следните улици:

като се забранява движението, спирането и паркирането в горецитирания участък.

"Ситигаз България" АД, гр. София - изпълнител на дейностите по СМР, да осигури всички необходими обозначителни знаци и да създаде организация на движение, която да не предпоставя сериозни затруднения при движение по горецитираните пътни участъци, като дружеството носи пълната отговорност за опазването и безопасното преминаване на граждани и пътни превозни средства.

Настоящата заповед да се връчи на РУ "Полиция" - Силистра, както и до заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на същата възлагам на Началник-отдел "Инспекторат" при Община Силистра.

д-р Юлиян Найденов
Кмет на Община Силистра


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2411
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2411