gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед №ЗК-1778 / 19.10.2017 г.


Публикувано на 20 ноември 2017 г.


ДО
Ганка Николова Огнева
Валентина Константивова Огнева
Никола Константинов Огнев
на ПИ №66425.500.3162 по КККР на
гр. Силистра

Настоящото Заповед №ЗК-1778/19.10.2017 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуален кодекс и §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ .

З А П О В Е Д
№ ЗК-1778
гр. Силистра 19.10.2017 г.

Община - Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че с Заповед № ЗК-1778/19.10.2017г. е одобрен проект: "Изменение на ПУП- план за регулация за УПИ V-3151 в кв. 19А, изменение на западната улична регулация от О. Т. 419, О. Т.418 и О. Т.417 по плана ЦГЧ- гр. Силистра , общ. Силистра."

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2413
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2413