gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обявление №61/ 27.11.2017 г.


Публикувано на 27 ноември 2017 г.


ДО
Йордана Иванова Николова
с. Айдемир
ул. "Лазурна" № 12 ет. 2 ап. 5

Настоящото съобщение № 61/27.11.2017г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. същото е непотърсено на адрес: с. Айдемир, ул. "Лазурна" № 12 ет. 2 ап. 5 видно от известие за доставяне № ИД PS 7500 00H7JA A

O Б Я В Л Е Н И Е
№ 61
гр. Силистра 27.11.2017г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект: " Изменение на кадастрален план за ПИ с кадастрален № 19 и изменение на ПУП - план за регулация за УПИ VII-19 в кв. 4, с. Бабук, общ. Силистра.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2415
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2415